Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van komma&coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 17206921.

1 – Begripsomschrijvingen

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met komma&coach een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten en/of het uitvoeren van diensten.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijke, mondelinge als elektronische, die tussen komma&coach en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
 • Producten, diensten en opdracht: het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).

2 – Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en komma&coach gesloten overeenkomsten.
 • De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

3 – Geheimhouding

 • komma&coach verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

4 – Totstandkoming opdracht

 • Een opdracht komt tot stand door middel van een door de opdrachtgever ondertekende offerte die elektronisch of per post door de opdrachtgever wordt verstuurd en door komma&coach wordt aanvaard.
 • Bij elektronische verzending is een handtekening van de opdrachtgever niet noodzakelijk om tot een juridisch bindende overeenkomst te komen.

5 – Tussentijdse wijziging van de opdracht

 • Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

6 – Annulering

 • De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat komma&coach met de uitvoering is begonnen, mits de opdrachtgever de voor komma&coach hierdoor ontstane schade vergoed. Onder deze schade worden begrepen de door komma&coach geleden verliezen en gederfde winst en de kosten, die komma&coach reeds ter voorbereiding had gemaakt, zulks uitsluitend en bindend door komma&coach vast te stellen.

7 – Auteursrechten en intellectueel eigendom

 • komma&coach als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
 • Het opnieuw gebruiken van door komma&coach geleverde producten is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van komma&coach, waarbij komma&coach zich het recht voorbehoud om opnieuw een bedrag voor gebruik in rekening te brengen.
 • Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan komma&coach op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 • Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van komma&coach brengen en komma&coach moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. komma&coach kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 • Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van komma&coach wordt beschouwd:
  • Publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
  • Hergebruik van haar werk zonder toestemming;
  • Aantasting van haar werk;
  • Publicatie zonder naamsvermelding.

8 – Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft komma&coach de vrijheid om het geleverde product te gebruiken voor de eigen publiciteit of promotie.

9 – Tarieven en prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief het geldende BTW tarief.
 • De door komma&coach opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
 • Aan oriënterende of kennismakingsgesprekken met opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. Voor eventuele vervolgafspraken op verzoek van de opdrachtgever, worden reiskosten en uurtarief berekend zoals in de opdracht is afgesproken.
 • komma&coach hanteert een vergoeding van € 0,59 per gereden kilometer.
 • komma&coach kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen uitsluitend geldend voor de betreffende overeenkomst.
 • Indien de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst onduidelijke teksten, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, foto’s, etc., ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden of in andere zin ondeugdelijke materialen en/of producten of op ondeugdelijke wijze aan komma&coach levert, waardoor komma&coach genoodzaakt wordt tot het verrichten van meer werkzaamheden en/of het maken van meer kosten, in welke vorm dan ook, dan is komma&coach gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met deze kosten en/of aan deze werkzaamheden verbonden kosten, zulks uitsluitend en bindend te beoordelen door komma&coach.

10 – Betaling

 • Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan komma&coach betaling in termijnen verlangen.
 • De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
 • De betalingstermijn van de factuur is 2 weken na factuurdatum.
 • De door komma&coach gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.

11 – Levering

 • Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij komma&coach.
 • komma&coach is niet gehouden in gedeelten producten te leveren of diensten te verrichten.
 • Indien opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen reageert op een levering van komma&coach, is
  de opdrachtnemer gerechtigd ervan uit te gaan dat de opdrachtgever akkoord is met de inhoud van de levering.
 • De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim te zijn, indien hij niet meewerkt aan de totstandkoming van één of meer te leveren producten en/of diensten en/of de te leveren producten en/of diensten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.
 • Indien vervoer of transmissie van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever draagt de risico van het transport. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en/of andere netwerken en daarmee vergelijkbare verzendingsmogelijkheden met behulp van enig technisch middel.

12 Leveringstermijn

 • Een door komma&coach opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatieve strekking.
 • komma&coach is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 • De binding van komma&coach aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever één of meer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen.
 • De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door komma&coach gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken, ook indien hiervoor door de opdrachtgever activiteiten buiten de normale kantooruren ontplooid dienen te worden.
 • Bij niet naleving van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door komma&coach nodig is. komma&coach is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toegekomen rechten, bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim herstelt. Daarna zal komma&coach de overeenkomst binnen redelijke termijn uitvoeren.

13 – Inspectie en klachten

 • De opdrachtgever is verplicht om met bekwame spoed na (op)levering te onderzoeken of komma&coach de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden komma&coach er terstond, doch uiterlijk binnen veertien dagen, schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
 • komma&coach is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie in plaats van een eerdere prestatie te stellen.
 • De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek en/of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 • De prestatie van komma&coach geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld.
 • Wanneer de opdrachtgever uiterlijk tien dagen na de dagtekening of uiterlijk acht dagen na ontvangst van een factuur van komma&coach schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

14 – Vrijwaring

 • komma&coach is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of teksten of materialen of informatiedragers die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 • De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart komma&coach tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

15 Aansprakelijkheid

 • komma&coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de opdrachtgever ten gevolge van elektronische verzending of andersoortig transport van informatie, of voor eventuele directe en indirecte gevolgen die aan het gebruik van de verstrekte informatie kunnen worden toegeschreven. Levering van informatie geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • De aansprakelijkheid van komma&coach uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
 • komma&coach is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
 • komma&coach is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
 • De opdrachtgever vrijwaart komma&coach uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

16 – Overmacht

 • Geen der partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 • Indien komma&coach door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 • Indien de overmachttoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de opdrachtgever als komma&coach het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 • In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van komma&coach onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van komma&coach kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend problemen bij toeleveranciers van komma&coach, transport en/of transmissiefaciliteiten en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

17 – Ontbinding en overdracht van rechten en plichten

 • Onverminderd alle rechten staat het komma&coach vrij deze overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever de bepalingen van de overeenkomst niet nakomt.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
 • komma&coach is gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever verklaart hierbij daartoe toestemming te verlenen. komma&coach zal bij overdracht van haar verplichtingen de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
 • Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij komma&coach de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is komma&coach gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.

18 – Geschillen

Op elke overeenkomst tussen komma&coach en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie proberen te schikken. Als dat niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van komma&coach.

Utrecht, 1 januari 2012